Artikelen

Artikel 1 Naam
De vereniging draagt de naam Society of Security Experts verkort S.S.E
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 Doel
1. De Vereniging heeft ten doel: het overzichtelijk maken voor opdrachtgevers welke beveiligingsbedrijven voldoen aan de criteria die men mag verwachten van een goed en betrouwbaar beveiligingsbedrijf.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het tot stand brengen en houden van een register waarin beveiligingsbedrijven zich kunnen inschrijven die voldoen aan de criteria.
3. Het verlenen van aanduidingen nadat is vastgesteld dat aan de criteria is voldaan.
4. Het op aanvraag toetsen van bedrijven.
5. Het verstrekken van informatie aan derden m.b.t. lidmaatschap.
6. Het bevorderen van activiteiten om de deskundigheid en vakkundigheid in de beveiligingsbrache verder te ontwikkelen.

Artikel 3 Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. Bestuursfuncties worden bekleed voor de tijd van vijf jaar. Voordat de periode bestrijkt wijst het zittend bestuur de bestuursfunctie opnieuw toe.
4. Indien er een nieuwe vacature binnen het bestuur ontstaat zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen een nieuwe opvolger benoemen.
5. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging.
6. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten
7. Een bestuurslid kan om gewichtige redenen worden geschorst door een door de overige bestuursleden te nemen besluit. Alvorens een te nemen besluit zal het ter schorsing voorgedragen bestuurslid worden gehoord.
8. Het bestuursschap eindigt: door overlijden, door aftreden, door ontslagneming en door onstslag.

Artikel 4 Bestuursvergaderingen en besluiten
1.De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering een plaatsvervanger aan.
2.Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of diens plaatsvervanger.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats en tijdstip.
4. Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht. De datum en tijstippen worden tenminste 5 dagen van te voren bekendgemaakt.

Artikel 5 Financiele middelen
1. De vereniging haalt haar vermogen uit:
Vergoedingen welke gevraagd worden door de vereniging voor het opnemen in het register en het verrichten van werkzaamheden m.b.t. onderzoek en controle.
Subsidies en schenkingen.
2. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast.
3. Per einde boekjaar worden de boeken door de vereniging afgesloten. De penningmeester maakt een balans tussen baten en lasten over het geeindigde boekjaar.
De door het bestuur te benoemen kascontrolecommissie danwel een accountant zal het rapport en jaarstuk controleren.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ondertekend.

Artikel 6 Reglement, statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd statuten te wijzigen nadat hiertoe een meerderheid van uitgebrachte stemmen heeft plaatsgevonden.
2. Het bestuur is beveoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
3. Wijzigingen in het reglement kunnen ten alle tijde door het bestuur worden uitgevoerd.

Artikel 7 Ontbinding
De vereniging kan alleen ontbonden worden indien een meerderheid van stemmen door het bestuur hiertoe besluiten.


SSE-online.com © 2007 | Privacy Policy | Terms Of Use